• 09366014802
  • فلسطین ۱۸ پلاک ۱۰ طبقه اول

ساعت شروع کار مطب خانم دکتر زینب عادل کاردان روزهای شنبه دوشنبه و چهارشنبه ۸صبح تا ۲ظهر و یکشنبه و چهارشنبه از ۲ظهر تا ۸شب می باشد .حتما قبل از مراجعه وقت قبلی بگیرید.

دکتر زینب عادل کاردان

فارغ التحصیل عمومی سال ۸۲ ازدانشکده دندانپزشکی مشهد فارغ التحصیل تخصصی سال۸۵ ازدانشکده دندانپزشکی مشهد دارای بورد تخصصی ناسیونال فلوشیپ زیبایی ازاکادمی دندانپزشکی زیبایی کانادا ازسال ۲۰۱۵سه سال فعالیت دربیمارستان دکترشیخ دربخش دندانپزشکی سرور فعالیت دربخشهای کلینیکی تخصصی دندانپزشکی درشهر مشهد از سال ۸۵ فعالیت درمطب خصوصی ازسال ۹۲.

نمونه جراحی

تماس با ما

  • 09366014802
  • فلسطین ۱۸ پلاک ۱۰ طبقه اول
  • drzeinabadelkardan@info.com